Cơ cấu tổ chức

 

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư An Dương (AD INVEST)

Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Sơn Thắng      
Giám đốc : Ông Phạm Ngọc Hải   
Phó Giám đốc : Ông Lê Văn Khoa   

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty