Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 18m

 

Hình 1: Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m

 

 

 

Hình 2: Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế  vườn 5m x 18m

 

  

 Hình 4: Mặt bằng mái mẫu nhà liên vườn 5m x 18m

 

 

                      

                        Hình 5: Mặt cắt A - A                                           Hình 6:  Mặt đứng trục 1 -2

 

 

 

Hình 7:  Mặt cắt trục đứng 1-1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m