Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

 

Hình 1: Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

 

 

Hình 2: Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

 

 

 

Hình 5: Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

 

 

Hình 5: Mặt đứng trục 1 -2 mẫu nhà liên kế vườn  5m x 23.5m

 

 

Hình 6: Mặt đứng trục 1 -1 mẫu nhà liên kế vườn  5m x 23.5m