Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m - lô C

Một số hình ảnh mặt bằng điển hình

Hình 1: Mặt bằng tầng 1, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA

 

Hình 2: Mặt bằng tầng 2, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA

 

 

Hình 4: Mặt bằng tầng mái, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA

 

Hình 4: Mặt đứng trục 1-3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA