Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

Hình 1: Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16 m

 

 

 Hình 2: Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

 

 

Hình 4: Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

 

 

Hình 5: Mặt cắt 1 - 5 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m 

 

 

 

Hình 6: Mặt cắt 1 - 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m